Copyright – sjakk.info

Sjakk.info har opphavsrett til websidenens koding, grafikk og informasjon i henhold til åndsverkslovens bestemmelser så langt disse passer, og der ikke annet er avtalt innenfor lovens rammer. Disse websidenen er beskyttet i følge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med sjakk.info er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Uautorisert kopiering eller distribusjon av disse websidenens design og visuelle uttrykk eller deler av det kan medføre brudd på straffebestemmelsene i lov om opphavsrett til åndsverk eller andre relevante bestemmelser og vil dersom slik overtredelse skjer, bli forfulgt rettslig.

Handlekurv